TECHNOLOGY

/ Industry profile/Scientific/Achievements/Thesis/

Papers published in 2005

[1] Chu Qingquan, Qi Chengxi, Yang Fei, Liu Xuejun The Current Situation, Problems and Countermeasures of Hybrid Japonica Rice Development in China [J] Crop Journal, 2005, (1): 9-12

[2] Jing Yanhui, Sun Chuanqing, Tan Lubin, Fu Yongcai, Zhang Peijiang, Xu Zhengjin, Chen Wenfu, Wang Xiangkun QTL analysis of panicle neck Vascular bundle and panicle traits of Yuanjiang common wild rice [J] Journal of Genetics, 2005,32 (2): 178-182

[3] Jing Yanhui, Dongli, Xie Hui, Deng Huafeng Biological basis for improving the purity of hybrid japonica rice seed production [J], 2005,56-57