TECHNOLOGY

/ Industry profile/Scientific/Achievements/Thesis/

Papers published in 2004

[1] Jing Yanhui, Fu Yongcai, Sun Chuanqing, Zhang Peijiang, Xu Zhengjin, Chen Wenfu, Wang Xiangkun QTL analysis of panicle neck Vascular bundle and yield related traits in rice [J] Journal of China Agricultural University, 2004,9 (5): 16-21